Statut

V. Scopul principal al asociaţiei

5.1 Scopul asociaţiei este promovarea şi susţinerea activităţilor de conservare şi reabilitare a căilor ferate înguste din Transilvania.
5.2 Asociaţia îşi atinge scopul îndeosebi prin:
a) susţinerea şi promovarea restaurării căilor ferate înguste, inclusiv a materialului rulant;
b) protecţia şi conservarea obiectivelor turistice de pe traseul căilor ferate înguste;
c) urmărirea programelor pentru redeschiderea sau punerea în funcţiune a mocăniţelor;
d) restaurarea, protejarea şi conservarea căilor ferate înguste cu un important potenţial turistic, în vederea introducerii în circuitul turistic mondial;
e) derularea de acţiuni pentru introducerea în patrimoniul naţional al României a căilor ferate înguste, gărilor şi materialului rulant existent;
f) organizarea de evenimente pentru promovarea istoriei căilor ferate înguste din Transilvania;
g) stabilirea şi întreţinerea relaţiilor cu asociaţiile similare din ţară şi străinătate;
h) atragerea de investitori strategici interesaţi de conservarea şi repunerea în funcţiune a traseelor de mocăniţă;
i) mediatizarea acţiunilor întreprinse pentru atingerea obiectivelor.

5.3 Pentru realizarea scopului propus, asociaţia va putea desfăşura, de asemenea, orice altă activitate care serveşte atingerii scopului şi care nu a fost exemplificată mai sus.
5.4 Asociaţia poate desfăşura orice activităţi economice directe, dacă acestea sunt în strânsă legătură cu scopul şi obiectivele acesteia.

VI. Calitatea de asociat

6.1 Persoanele care doresc să dobândească calitatea de membru al asociaţiei vor adresa o cerere consiliului director.
6.2 Membri ai asociaţiei pot deveni orice persoane fizice şi juridice. Consiliul Director decide cu privire la admiterea sau respingerea cererii de primire a unui nou membru.
6.3 Primirea poate fi refuzată fără motivare.
6.4 Calitatea de membru încetează prin:
o deces,
o încetarea existenţei persoanei juridice,
o renunţarea la calitatea de membru asociat prin înaintarea unei declaraţii scrise către consiliul director,
o retragerea calităţii de membru în cazul în care nu se aplică cotizaţia de membru pe o perioadă mai mare de 3 luni, dacă încalcă în mod grav şi repetat îndatoririle ce îi revin potrivit statutului sau în cazul unui comportament nedemn, precum şi pentru alte motive temeinice.

VII. Drepturile şi obligaţiile membrilor

7.1 Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:
a) să participe la adunările generale ale asociaţiei, să aleagă şi să fie aleşi în consiliul director sau în comisia de cenzori;
b) să participe la şedinţele şi manifestările organizate în cadrul asociaţiei
c) să se implice în activitatea asociaţiei;
d) să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii asociaţiei
7.2 Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:
a) de a promova scopurile şi obiectivele asociaţiei;
b) să achite o cotizaţie anuală minimă, a cărei valoare este fixată anual de către adunarea generală;
c) să respecte statutul şi hotărârile organelor de conducere ale asociaţiei.